Type alias ICategoricalsColumn

ICategoricalsColumn: ICategoricalLikeColumn & IArrayColumn<string | null>