Type alias IHierarchyColumnDesc

IHierarchyColumnDesc: IHierarchyDesc & IValueColumnDesc<string>