Type alias IStringMapColumnDesc

IStringMapColumnDesc: IStringDesc & IMapColumnDesc<string>