Type alias ILinkMapColumnDesc

ILinkMapColumnDesc: ILinkDesc & IMapColumnDesc<string>